บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061685

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 โดยกลุ่มวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ด้านงานวิศวกรรมโยธา งานโครงสร้างอาคารประเภทต่างๆ งานถนน งานสะพาน งานระบายน้ำ-ป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงระบบสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอื่นๆ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานวิศวกรรมเครื่องกล
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาวางแผนหลักและการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ ทุกประเภท รวมถึงงานออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างให้กับโครงการพัฒนาทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญในแต่สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนคณะทำงานสนับสนุนที่มีความสามารถ
ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับคุณภาพชี่วิตของประชากรในสังคมได้มีความพึงพอใจ.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • 41/137 ซอย 27/1 ดิแอททิค ถนน แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0-2101-8979
  • Fax : 0-2101-8979
Top