วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061738

วิทยาลัยการปกครอง มข. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างฝีมือและช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**คุณสมับตัติผู้สมัคร
1.มีวุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
2.มีประสบการณ์การทำงานในงาที่เกี่ยวข้องกับบริหารอาคารสถานที่
3.สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้และติดต่อประสานภายในและภายนอก องค์กรได้
5.มีความซื่อสัตย์ อดทน และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานที่ตนได้รับมอบหมาย
6.ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
**ความรู้ความสามารถ
1.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน การดูแลซ่อมบำรุงอาคาร การปรับภูมิทัศน์ของอาคาร การจัดทำผังการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร
2.สามารถจัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่ออาคาร เช่น การจัดอบรมหนีไฟ เป็นต้น
3.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
4.มีทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในอาคารเบื้องต้นได้
**เปิดรับสมัคร ถึง 30 มิ.ย. 58 ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซด์ http://cola.kku.ac.th

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
  • Tel : 043203124
  • Fax : 043203875
  • Website : http://cola.kku.ac.th
Top