โรงเรียนพร้อม

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020004

โรงเรียนพร้อม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตร IEP. (Intensive English Program) ที่นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาทุกวัน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนรู้จักกล้าคิด กล้าแสดงออก และจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านแก้ปัญหาผ่านการทำโครงงานในแต่ละภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนพร้อม ยังได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อีกด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนพร้อม
  • 505 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 023291428
  • Website : http://www.promschool.ac.th
Top