บริษัท มาร์คแอนด์คาลเบิร์ต อินเตอร์ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030140

เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีที่ดิน คดีมรดก คดีคดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของคดีอาญานั้น ทางบริษัทจะเริ่มทำตั้งแต่ชั้นตำรวจ ได้แก่การแจ้งความร้องทุกข์ เจรจาค่าเสียหาย เจรจาคดีให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ในชั้นอัยการเราทำการติดตามสำนวนคดี ประสานงานทางอัยการให้ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหา และในชั้นศาลเราเป็นทนายว่าความให้แก่ผู้เสียหาย และผู้ต้องหา แล้วแต่กรณี
ทางบริษัทรับวางแผนและจัดทำบัญชีให้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำบริษัทได้รับทำใบขออนุญาตทำงาน และทำเรื่องขออนุญาตต่างๆกับทางราชการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลด้วย ฯลฯ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มาร์คแอนด์คาลเบิร์ต อินเตอร์ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
  • Mark@Calbert Inter Law Firm เลขที่ ๓๑๕/๒๕-๒๖ หมู่ที่ ๑๒ ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ โทร ๐๖๒-๑๑๐-๑๑๙๔ , ๐๘๕-๐๘๔-๕๕๘๘ , ๐๓๓-๐๔๖-๒๙๐-๑
    อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
  • Tel : ๐๘๕-๐๘๔-๕๕๘๘ , ๐๖๒-๑๑๐-๑๑๙๔, ๐๓๓-๐๔๖-๒๙๐
  • Fax : ๐๓๓-๐๔๖-๒๙๑
Top