ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100091

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งทำงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
  • 254 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022186542-3
  • Fax : 022186544
  • Website : http://www.cept.chula.ac.th
Top