คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090053

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 และในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีภาระกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ข้อสนเทศทางวิศวกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานและ 2 ภาควิชา คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อันมีผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขยายให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น คือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิศวกรรมเครื่องกล เมื่อปี พ.ศ. 2540 2542 และ 2543 ตามลำดับ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 169 ถนนลงหาดบางแสน อ.เมือง
    อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
  • Tel : 038-102222 ต่อ 3313
  • Fax : 038-745806
  • Website : http://www.eng.buu.ac.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BuraphaEngineering
Top