เปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100025

เปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่ รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์การสมัคร
1. จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษา
2. มีไหวพริบดี ขยัน อดทน มีใจรักเด็ก อ่อนโยน

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่
  • 111/14 หมู่ที่4 ต.นาท่ามเหนือ
    อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
  • Tel : 0640476052
  • Facebook Fanpage : เปี่ยมสุขเนิร์สเซอรี่
Top