วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

รหัสผู้ประกอบการ : EM19040047

เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับม้ธยมศึกษาตอนต้น ปวช. และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี เป็นสถาบันที่ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถ.พรมแดน แขวงพรมแดน เขตบางบอน กทม. 10150
    เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 024530800
  • Fax : 024530877
  • Website : http://www.t-tech.ac.th
Top