บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010119

ประวัติองค์กร

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้วของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ต้องการบริการทางด้าน บัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น"บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพ ครบวงจร ต่มาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) และมีบริการที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้

-ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี

-ให้บริการใหคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

-ให้บริการจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภท

-ให้บริการจัดทำและการยื่นแบบประกันสังคม ทุกประเภท

-ให้บริการจัดทำงบการเงินและการยื่นงบการเงิน

-ให้บริการด้านการจดทะเบียน ทุกประเภท

-ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคดีความแพ่งและคดีความอาญา และกฎหมายอื่นๆ

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด
  • 2/22 อาคารไอยรา ชั้นที่ 7 ห้องที่ 701 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022863096-9
  • Fax : 022863100
  • Website : http://www.staraccounting.co.th
  • Line ID : star-office
  • Share :
Top