https://www.thaijob.com/irpct

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

รหัสผู้ประกอบการ : EM18040016

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิด วิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยการเรียนการสอนแบบ โรงเรียน-โรงงาน ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม คือ บมจ.ไออาร์พีซี โดยผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความทันสมัย และฝึกงานในโรงงานของกลุ่ม บมจ. ไออาร์พีซี ทำให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top